Gas DuPont™ Suva® 404A

Gas DuPont™ Suva® 404A

DuPont™ Suva® 404A (HP62) tiếp tục dẫn đầu tiêu chuẩn công nghiệp làm lạnh HFC toàn cầu cho các ứng dụng thương mại điện lạnh mới.

Suva ® 404A (HP62) cung cấp khả năng đặc biệt và hiệu quả như một sự thay thế R-502 và R-22 trong các ứng dụng làm lạnh và được sử dụng cho các máy nén hàng đầu và các nhà sản xuất thiết bị trên toàn thế giới.


Thành phần hoá học Đơn vị tính Trị giá
Hàm lượng nước ppm 2.3
Độ hấp thụ khí Vol% 0
Hàm lượng cặn Vol% <0.01
HFC-125 Wt% 44
HFC-134a Wt% 4
HFC-143a Wt% 52
Các tạp chất khác Wt% <0.099